Bài tập câu lệnh if … then … else trong Pascal nâng cao

Spread the love

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh if … then … else trong Pascal và áp dụng nó vào một số bài tập thực tế.

Có thể bạn quan tâm

  Bài tập 1: So sánh chiều cao của hai học sinh

  Chúng ta sẽ viết chương trình để nhập chiều cao của hai học sinh và so sánh chiều cao của họ.

  Program So_sanh_chieu_cao;
  uses crt;
  var A, B : real;
  begin
    clrscr;
    textcolor(14); gotoxy(25,2);
    writeln('VIET CHUONG TRINH SO SANH CHIEU CAO 2 HS');
    textcolor(4);
    gotoxy(25,4); write('NHAP CHIEU CAO CUA A (m) :'); readln(A);
    gotoxy(25,5); write('NHAP CHIEU CAO CUA B (m) :'); readln(B);
    textcolor(15);
    gotoxy(25,7);
    if A > B then writeln('HS A CAO HON HS B:', A - B:3:1)
    else if A < B then writeln('HS B CAO HON HS A:', B - A:3:1)
    else writeln('CHIEU CAO A = CHIEU CAO B :', A:2:1, 'm');
    readln;
  end.

  Bài tập 2: Kiểm tra ba số có phải là 3 cạnh tam giác không

  Chúng ta sẽ viết chương trình để nhập ba số và kiểm tra xem ba số đó có phải là 3 cạnh của một tam giác hay không.

  Program Ba_canh_tam_giac;
  uses crt;
  var a, b, c: real;
  begin
    clrscr;
    writeln('KIEM TRA 3 SO NHAP VAO CO PHAI LA 3 CANH TAM GIAC ?');
    write('Nhap ba so a, b va c: '); readln(a, b, c);
    if (a + b > c) and (b + c > a) and (c + a > b) then
      writeln('a, b, c la ba canh cua tam giac.')
    else
      writeln('a, b, c khong la ba canh cua tam giac.');
    readln;
  end.

  Bài tập 3: Tính tiền thanh toán với phí dịch vụ

  Chúng ta sẽ viết chương trình để tính tiền thanh toán cho một mặt hàng khi biết số lượng và đơn giá. Nếu số tiền thanh toán vượt qua một ngưỡng nhất định, phí dịch vụ sẽ được miễn phí.

  Program Tinh_tien;
  uses crt;
  var
    Soluong: integer;
    Dongia, thanhtien: real;
    Thongbao: string;
  const
    phi = 10000;
  begin
    clrscr;
    Thongbao := 'Tong so tien phai thanh toan';
    writeln('Nhap don gia mat hang: '); readln(Dongia);
    writeln('So luong can mua: '); readln(Soluong);
    thanhtien := Soluong * Dongia;
  
    if thanhtien > 600000 then
      thanhtien := thanhtien + phi;
  
    writeln(Thongbao, thanhtien:10:2);
    readln;
  end.

  Đó là một số bài tập sử dụng câu lệnh if … then … else trong Pascal. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị khi tìm hiểu về các câu lệnh điều kiện trong Pascal.

  More From Author