“Dân vận khéo” – Bí quyết gần gũi với dân

Spread the love

Đọc lại bài “Dân vận” của Bác Hồ viết cách đây gần 70 năm, ta nhận ra những giá trị tư tưởng và những lời nhắc nhở, can dặn của Bác. Bài viết nhấn mạnh rằng dân vận là phương pháp quan trọng trong công tác vận động cách mạng và hướng tới xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

  Sáu phẩm chất

  Với 612 chữ, bài viết được coi là “Cương lĩnh” của công tác dân vận, lý giải những vấn đề cơ bản về công tác này. Bài viết khởi đầu bằng việc nêu lên bản chất nhà nước và cơ sở của công tác dân vận. Bác khẳng định rằng nhà nước nước ta thuộc về dân, do dân, vì dân: “Tất cả lợi ích đều vì dân. Tất cả quyền hạn đều thuộc về dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến trung ương được bầu cử bởi dân. Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức. Tóm lại, quyền hành và lực lượng đều nằm ở dân”.

  Tiếp theo, Bác đặt ra những câu hỏi và cung cấp lời giải thích rõ ràng: Dân vận là gì? Ai phụ trách dân vận? Dân vận như thế nào?

  Nếu hiểu dân vận là công tác vận động quần chúng, ta cần hiểu rõ hơn. Bác giải thích: “Dân vận là động viên mọi người dân, không để sót một ai, để tạo nên sức mạnh của toàn dân, hướng tới thực hiện những công việc chính phủ và các tổ chức đã giao phó”.

  Bác chỉ ra những bước thực hiện công tác dân vận, đó là: Giải thích sao cho dân hiểu rõ; tham gia thảo luận, lắng nghe ý kiến và kinh nghiệm của dân; trong quá trình thực hiện, hỗ trợ, khuyến khích; khi hoàn thành, rút kinh nghiệm cùng dân…

  Ai phụ trách dân vận? Theo Bác, đó là “tất cả cán bộ chính quyền, cán bộ đoàn thể và hội viên các tổ chức nhân dân…”. Bác còn nói: “Hội viên các tổ chức nhân dân phải làm mẫu, để làm gương cho dân, giúp dân làm”. Trong thực tế, có người cho rằng công tác dân vận do Ban Dân vận của Đảng đảm nhận.

  Dân vận như thế nào? Bác nêu ra 6 phẩm chất cần có: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi đều thể hiện sự sâu sát, am hiểu dân. Còn miệng nói, tay làm chính là việc đưa ra lời khuyên, hành động đi đôi với lời nói. Chỉ khi như vậy, dân mới tin tưởng.

  Bác cũng đề cập tới thực tế lúc đó có nhiều nơi xem khinh công tác dân vận, chỉ thành lập một ban hoặc một vài người, thường là cán bộ kém, rồi từ bỏ công việc của họ… Những cán bộ khác không quan tâm, không hỗ trợ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là lúc Bác kết luận: “Việc dân vận rất quan trọng. Nếu công tác dân vận kém, mọi việc cũng sẽ kém. Nhưng nếu dân vận khéo, mọi việc đều thành công”.

  Nắm bắt giá trị vẫn còn

  Công tác dân vận ngày nay, dù trong điều kiện có chính quyền, công cụ thông tin, truyền thông mạnh mẽ và mạng internet… vẫn cần sự sâu sát, lắng nghe và thảo luận với dân. “Dân vận khéo” là cách chặt chẽ gắn kết với dân, phù hợp với đặc điểm, lợi ích của từng đối tượng và con người. Vì vậy, triển khai công tác dân vận đối với công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, dân tộc, tôn giáo… có những điểm đặc biệt riêng, cần sự nhuyễn nhiên trong cả nội dung và phương pháp.

  Tiềm năng và nguồn lực từ dân vẫn rất lớn, để khai thác được tiềm năng này cần có chính sách đúng đắn. Chính sách đúng đắn cùng với bản thân sự gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức sẽ có sức ảnh hưởng rộng lớn trong dân chúng.

  Công tác dân vận của hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với hệ thống chính quyền, cần luôn chú trọng đến việc thuyết phục, quan tâm và cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, đồng thời thực hiện hành chính công khai, minh bạch và giảm thủ tục phiền hà. Nếu mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp, tiếp xúc và đối thoại với dân đều thể hiện sự quan tâm, lắng nghe, tôn trọng, có lý, có tình… thì công tác dân vận sẽ được thực hiện một cách khéo léo, sự đồng thuận sẽ ngày càng cao.

  Bài viết “Dân vận” của Bác đã đề cập đến những vấn đề căn bản, vẫn giữ nguyên giá trị đến nay và là bài học quan trọng về công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

  More From Author