Tìm kiếm mã, kho lưu trữ, người dùng, vấn đề, yêu cầu kéo…

Estimated read time 15 min read
Spread the love

Banner kho lưu trữ
Sản xuất tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

  Chào mừng bạn đến với bài viết này! Bạn đang tìm kiếm mã, kho lưu trữ, người dùng, vấn đề, yêu cầu kéo? Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một cơ sở dữ liệu SQL đầy đủ về các đơn vị hành chính Việt Nam. Đặc điểm của cơ sở dữ liệu này là bao gồm tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam và các huyện, phường, xã liên quan. Dữ liệu được cập nhật dựa trên Nghị định hiệu lực mới nhất: 939/NQ-UBTVQH15. Nếu bạn thấy cơ sở dữ liệu này hữu ích, hãy để một ⭐ và theo dõi phiên bản mới nhất của bộ dữ liệu này trong tương lai. Điều này sẽ giúp chúng tôi có động lực để mang đến cho cộng đồng những sản phẩm hữu ích.

  Tổng quan

  Các tác giả của kho lưu trữ này không liên quan đến Cục Thống kê Tổng cục Thống kê Việt Nam hoặc chính phủ Việt Nam. Dữ liệu về tỉnh, huyện và xã được tạo dựa trên dữ liệu API của Cục Thống kê Tổng cục Thống kê Việt Nam. Bộ dữ liệu này cũng bao gồm thông tin bổ sung ngoài dữ liệu gốc về tỉnh, huyện và xã. Vui lòng xem mục Thay đổi bổ sung được thực hiện bởi kho lưu trữ này.

  Các phiên bản và các Nghị định của Chính phủ

  Chính phủ Việt Nam có thể ban hành các nghị định để thay đổi cấu trúc các đơn vị hành chính. Bạn có thể theo dõi các nghị định đã ban hành mới nhất tại đây.

  Bộ dữ liệu này sẽ được cập nhật dần dần để đáp ứng các nghị định hiệu lực mới nhất. Để kiểm tra tình trạng bộ dữ liệu của bạn và cách cập nhật bộ dữ liệu, xem mục Cách cập nhật bộ dữ liệu hiện có?.

  Dưới đây là danh sách các nghị định đã ban hành, ngày có hiệu lực từ, được theo dõi từ phiên bản sớm nhất của bộ dữ liệu này.

  Nghị định đã ban hành Ngày ban hành Có hiệu lực từ Phiên bản
  939/NQ-UBTVQH15 13/12/2023 01/02/2024 v2.0.0
  721/NQ-UBTVQH15 – 730/NQ-UBTVQH15 13/02/2023 10/04/2023 v1.0.4.1
  569/NQ-UBTVQH15, 570/NQ-UBTVQH15 11/08/2022 01/10/2022 v1.0.3.1
  510/NQ-UBTVQH15 12/05/2022 01/07/2022 v1.0.2
  469/NQ-UBTVQH15 15/02/2022 10/04/2022 v1.0.1
  387/NQ-UBTVQH15 22/09/2021 01/11/2021 v1.0.0

  Các thay đổi bổ sung được thực hiện bởi kho lưu trữ này

  • Thêm bảng administrative_regions
  • Thêm bảng administrative_units
  • Xác định các đơn vị hành chính và khu vực liên quan cho dữ liệu tỉnh, huyện và xã
  • Tạo tên tiếng Anh cho tỉnh, huyện và xã, cung cấp cả dạng đầy đủ và dạng ngắn
  • Tạo tên mã cho tỉnh, huyện và xã

  Cài đặt

  Postgresql

  • Sử dụng cơ sở dữ liệu hiện tại hoặc tạo một cơ sở dữ liệu mới.
  • Chạy CreateTable_vn_units.sql trong thư mục postgresql trước trong cơ sở dữ liệu đích để tạo cấu trúc bảng.
  • Tiếp theo, chạy ImportData_vn_units.sql để nhập dữ liệu vào các bảng đã tạo.

  MySQL – MariaDB

  • Sử dụng cơ sở dữ liệu hiện tại hoặc tạo một cơ sở dữ liệu mới.
  • Chạy CreateTable_vn_units.sql trong thư mục mysql trước trong cơ sở dữ liệu đích để tạo cấu trúc bảng.
  • Tiếp theo, chạy ImportData_vn_units.sql để nhập dữ liệu vào các bảng đã tạo.

  Microsoft SQL Server

  • Sử dụng cơ sở dữ liệu hiện tại hoặc tạo một cơ sở dữ liệu mới.
  • Chạy CreateTable_vn_units.sql trong thư mục sqlserver trước trong cơ sở dữ liệu đích để tạo cấu trúc bảng.
  • Tiếp theo, chạy ImportData_vn_units.sql để nhập dữ liệu vào các bảng đã tạo.

  Oracle

  • Sử dụng cơ sở dữ liệu hiện tại hoặc tạo một cơ sở dữ liệu mới.
  • Chạy CreateTable_vn_units.sql trong thư mục oracle trước trong cơ sở dữ liệu đích để tạo cấu trúc bảng.
  • Tiếp theo, chạy ImportData_vn_units.sql để nhập dữ liệu vào các bảng đã tạo.

  Mô hình bảng

  Bảng administrative_regions

  VN Geographical Regions

  Bảng administrative_regions chứa danh sách 8 vùng địa lý của Việt Nam. Mỗi vùng có một id tăng dần theo thứ tự vị trí địa lý từ Bắc vào Nam.

  • id: Id của vùng
  • name: Tên vùng tiếng Việt
  • name_en: Tên vùng tiếng Anh
  • code_name: Tên mã, được dựa trên tên tiếng Việt, viết thường, dùng gạch dưới
  • code_name_en: Tên mã, được dựa trên tên tiếng Anh, viết thường, dùng gạch dưới

  Bảng administrative_units

  Bảng administrative_units chứa danh sách các đơn vị hành chính được sắp xếp theo cấp độ từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

  • id: Id của đơn vị hành chính
  • full_name: Tên đầy đủ của đơn vị hành chính tiếng Việt
  • full_name_en: Tên đầy đủ của đơn vị hành chính tiếng Anh
  • short_name: Tên viết tắt của đơn vị hành chính tiếng Việt
  • short_name_en: Tên viết tắt của đơn vị hành chính tiếng Anh
  • code_name: Tên mã, được dựa trên tên đầy đủ tiếng Việt, viết thường, dùng gạch dưới
  • code_name_en: Tên mã, được dựa trên tên đầy đủ tiếng Anh, viết thường, dùng gạch dưới

  Bảng provinces

  Bảng provinces chứa danh sách các đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 63 đơn vị. Các khóa code và full_name dựa trên tệp CSV gốc.

  • code: Mã đơn vị chính thức, do chính phủ quy định
  • name: Tên đơn vị tiếng Việt
  • name_en: Tên đơn vị tiếng Anh
  • full_name: Tên đầy đủ của đơn vị hành chính tiếng Việt, bao gồm tên đơn vị hành chính
  • full_name_en: Tên đầy đủ của đơn vị hành chính tiếng Anh, bao gồm tên đơn vị hành chính
  • code_name: Tên mã, được dựa trên tên tiếng Việt, viết thường, dùng gạch dưới
  • administrative_unit_id: Id của đơn vị hành chính này
  • administrative_region_id: Id của vùng địa lý mà đơn vị hành chính này thuộc về

  Bảng districts

  Bảng districts chứa danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm các quận của thành phố trực thuộc trung ương, các quận thành phố, các thị xã, các huyện và thành phố tỉnh.

  • code: Mã đơn vị chính thức, do chính phủ quy định
  • name: Tên đơn vị tiếng Việt
  • name_en: Tên đơn vị tiếng Anh
  • full_name: Tên đầy đủ của đơn vị hành chính tiếng Việt, bao gồm tên đơn vị hành chính
  • full_name_en: Tên đầy đủ của đơn vị hành chính tiếng Anh, bao gồm tên đơn vị hành chính
  • code_name: Tên mã, được dựa trên tên tiếng Việt, viết thường, dùng gạch dưới
  • province_code: Mã tỉnh mà đơn vị hành chính này thuộc về
  • administrative_unit_id: Id của đơn vị hành chính này

  Bảng wards

  Cấp xã

  Bảng wards chứa danh sách các đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm các phường, xã và thị trấn cấp xã. Các khóa code và full_name dựa trên tệp CSV gốc.

  • code: Mã đơn vị chính thức, do chính phủ quy định
  • name: Tên đơn vị tiếng Việt
  • name_en: Tên đơn vị tiếng Anh
  • full_name: Tên đầy đủ của đơn vị hành chính tiếng Việt, bao gồm tên đơn vị hành chính
  • full_name_en: Tên đầy đủ của đơn vị hành chính tiếng Anh, bao gồm tên đơn vị hành chính
  • code_name: Tên mã, được dựa trên tên tiếng Việt, viết thường, dùng gạch dưới
  • district_code: Mã huyện mà đơn vị hành chính này thuộc về
  • administrative_unit_id: Id của đơn vị hành chính này

  Các truy vấn mẫu

  Bạn có thể dễ dàng tạo truy vấn để lấy dữ liệu bạn cần vì các bảng được liên kết rõ ràng với nhau. Dưới đây là một số truy vấn mẫu để bạn khởi đầu:

  Lấy tất cả các tỉnh trong một vùng địa lý

  Lấy tất cả các tỉnh thuộc vùng Miền Trung Nam (id = 5)

  Tên Tên đầy đủ Tên đơn vị hành chính
  48 Đà Nẵng Thành phố Đà Nẵng Thành phố trực thuộc trung ương
  49 Quảng Nam Tỉnh Quảng Nam Tỉnh
  51 Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh
  52 Bình Định Tỉnh Bình Định Tỉnh
  54 Phú Yên Tỉnh Phú Yên Tỉnh
  56 Khánh Hòa Tỉnh Khánh Hòa Tỉnh
  58 Ninh Thuận Tỉnh Ninh Thuận Tỉnh
  60 Bình Thuận Tỉnh Bình Thuận Tỉnh

  Lấy tất cả các huyện thuộc một tỉnh

  Lấy tất cả các huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa

  Tên Tên đầy đủ Tên đơn vị hành chính
  568 Nha Trang Thành phố Nha Trang Thành phố thuộc tỉnh
  569 Cam Ranh Thành phố Cam Ranh Thành phố thuộc tỉnh
  570 Cam Lâm Huyện Cam Lâm Huyện
  571 Vạn Ninh Huyện Vạn Ninh Huyện
  572 Ninh Hòa Thị xã Ninh Hòa Thị xã
  573 Khánh Vĩnh Huyện Khánh Vĩnh Huyện
  574 Diên Khánh Huyện Diên Khánh Huyện
  575 Khánh Sơn Huyện Khánh Sơn Huyện
  576 Trường Sa Huyện Trường Sa Huyện

  Lấy các xã thuộc một huyện

  Lấy tất cả các xã thuộc thị xã Ninh Hòa

  Tên Tên đầy đủ Tên đơn vị hành chính
  22528 Ninh Hiệp Phường Ninh Hiệp Phường
  22531 Ninh Sơn Xã Ninh Sơn
  22534 Ninh Tây Xã Ninh Tây
  22537 Ninh Thượng Xã Ninh Thượng
  22540 Ninh An Xã Ninh An
  22543 Ninh Hải Phường Ninh Hải Phường
  22546 Ninh Thọ Xã Ninh Thọ

  Các câu hỏi thường gặp

  Nguồn dữ liệu gốc của kho lưu trữ này là gì?

  Nguồn dữ liệu gốc là tệp CSV từ trang web của Cục Thống kê Tổng cục Thống kê Việt Nam. Bạn có thể truy cập trang web, chọn vào ô kiểm Quận Huyện, Phường Xã, sau đó nhấp vào nút Xuất Excel để tải xuống tệp CSV.

  Cách xác định các khóa chính?

  Bảng Khóa chính
  administrative_regions id, bắt đầu từ 1 đến 8, tuân theo thứ tự vị trí địa lý từ Bắc vào Nam
  administrative_units id, bắt đầu từ 1 đến 10, tuân theo thứ tự cấp độ từ lớn nhất đến nhỏ nhất
  provinces code, chỉ định bởi mã đơn vị của chính phủ
  districts code, chỉ định bởi mã đơn vị của chính phủ
  wards code, chỉ định bởi mã đơn vị của chính phủ

  Tại sao tôi không tìm thấy các quận 2, 9 và Thủ Đức?

  Các quận 2, 9 và Thủ Đức đã được sáp nhập thành một thành phố trực thuộc trung ương duy nhất, đó là Thành phố Thu Đức, gần đây. Do đó, tất cả các phường của chúng được gắn kết trực tiếp dưới đơn vị hành chính của thành phố Thu Đức, mã 769.

  Làm thế nào để cập nhật bộ dữ liệu hiện có?

  Chính phủ có thể công khai các nghị định mới để thay đổi cấu trúc các đơn vị hành chính theo thời gian.

  Nếu bạn muốn kiểm tra tình trạng hiện tại của bộ dữ liệu tỉnh thành của bạn, chỉ cần thực hiện script patch_checker.sql và áp dụng bản vá nếu có (nếu có) trong thư mục patch.

  Ví dụ kết quả từ script patch_checker:

  nghidinh_469_nq_ubtvqh15 vietnamese_provinces_dataset_up_to_date true true

  Hoặc bạn có thể làm mới hoàn toàn bảng tỉnh thành hiện có trong cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách hủy liên kết tất cả các tài liệu tham chiếu của bạn, sau đó xóa các bảng tỉnh thành này và tạo lại và nhập lại tất cả bộ dữ liệu tỉnh thành, sau đó thiết lập lại mối quan hệ giữa dữ liệu của bạn và bảng tỉnh thành.

  Tôi đã gặp một số vấn đề trong bản vá SQL?

  Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề cải tiến nào, vui lòng tạo một vấn đề và ghi lại những gì bạn tìm thấy. Hoặc tốt hơn hết, bạn có thể tạo một Yêu cầu kéo. Mọi đóng góp đều được hoan nghênh.

  Tôi muốn có phiên bản JSON

  Vui lòng xem daohoangson/dvhcvn là phiên bản JSON thay thế.

  Tham khảo
  Ảnh của Việt Nam trong banner bởi vietcentertourist

  More From Author