Hướng dẫn giải và đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Estimated read time 4 min read
Spread the love

Cho dù được coi là môn dễ thở nhất trong 3 môn chính: Toán, Văn, Anh, nhiều sĩ tử vẫn gặp nhiều khó khăn khi đương đầu với môn thi này. Đặc biệt là vào năm 2019: Được nhận xét là đã có phần giảm tải so với năm 2018, đề thi tiếng anh THPT quốc gia 2019 của vẫn đã đem lại cho các sĩ tử phải vò đầu bứt tai với những câu hỏi đầy đánh đố và hiểm hóc.

Có thể bạn quan tâm

  Vậy sau đây các bạn hãy cùng IZONE nhìn lại bài thi năm 2019 để hiểu rõ hơn về format của bài thi, cũng như cũng cố thêm cho mình kiến thức tiếng Anh nhé!

  Đề thi tiếng anh THPT quốc gia 2019

  Dưới đây là 4 mã đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mà bạn cần biết:

  • Mã đề 401: Mã đề 401 2019.pdf
  • Mã đề 402: Mã đề 402 2019.pdf
  • Mã đề 403: Mã đề 403 2019.pdf
  • Mã đề 404: Mã đề 404 2019.pdf

  Đáp án đề thi tiếng anh THPT quốc gia 2019

  • Đáp án mã đề 401
  • Đáp án mã đề 402
  • de-thi-tieng-anh-thpt-quoc-gia-2019
  • Đáp án mã đề 403
  • de-thi-tieng-anh-thpt-quoc-gia-2019
  • Đáp án mã đề 404
  • de-thi-tieng-anh-thpt-quoc-gia-2019

  Giải thích chi tiết mã đề 401

  • Đáp án
  • Giải thích chi tiết
  • Phân loại
  • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
  1. B
   A. consist /kənˈsɪst/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2
   B. carry /ˈkær.i/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1
   C. remove /rɪˈmuːv/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2
   D. protect /prəˈtekt/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2
   Kiến thức về trọng âm tiếng Anh
  2. A
   A. solution /səˈluː.ʃən/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2
   B. principal /ˈprɪn.sə.pəl/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1
   C. passenger /ˈpæs.ən.dʒər/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1
   D. continent /ˈkɒn.tɪ.nənt/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1
   Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
  3. A
   A. touch /tʌtʃ/
   B. round /raʊnd/
   C. ground /ɡraʊnd/
   D. shout /ʃaʊt/
   Kiến thức về phát âm tiếng Anh
  4. D
   A. combined /kəmˈbaɪnd/
   B. travelled /ˈtræv.əld/
   C. behaved /bɪˈheɪvd/
   D. practised /ˈpræk.tɪst/
   Để trả lời chính xác câu hỏi này, bạn cần phải nắm rõ quy tắc phát âm ed
   Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes the following exchanges.
  5. B
   A shop assistant is talking to a customer.
  • Shop assistant: “Do you need anything else?”
  • Customer: “That’s all. Thanks”
   Giải thích
   A sai, vì “Good job!” chỉ được dùng khi khen ai đó khi họ làm điều gì tốt, nhưng bạn nhân viên chỉ hỏi bạn có cần giúp gì thêm thôi.
   B. đúng, vì nó trả lời trực tiếp câu hỏi của bạn nhân viên: “bạn còn cần gì nữa không?” – “Tôi có đủ rồi. Cảm ơn nhé.”
   C và D sai, vì câu này chỉ hợp lý khi đáp lại lời cảm ơn.
   Bối cảnh xã hội
  1. D
   Ann and Peter are talking about housework.
  • Ann: “I think children should be paid for doing the housework ,”
  • Peter: “I don’t think so. It’s their duty in the family.”
   Giải thích
   Câu trả lời

  More From Author