Topping

Trân Châu Đen 

- Black Pearls -

Thạch Aiyu

- Aiyu Jelly -

Bánh Flan Trứng

- Egg Flan Pudding -

Thạch Caramel 

- Caramel Jelly -