Topping

Trân Châu topping

- Black Pearls -

Bánh flan topping

- Egg Flan Pudding -