Quản lý sách theo phiếu với đối tượng C++ – Đơn giản và hiệu quả

Spread the love

Bạn có muốn biết cách tạo chương trình để quản lý sách theo phiếu? Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu cách sử dụng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình C++ để thực hiện công việc này một cách đơn giản và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

  Quy trình nhập và xuất phiếu

  Đầu tiên, hãy tạo chương trình cho phép chúng ta nhập và xuất phiếu như sau:

  #include<iostream>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iomanip>
  
  using namespace std;
  
  class Customer {
    char customerCode[10],customerName[30],customerAddress[30];
    int phone;
  
  public:
    void input();
    void output();
  };
  
  class Book {
    char bookCode[10],bookName[30];
    float price;
    int amount;
  
  public:
    void input();
    void output();
    friend class Form;
  };
  
  class Form {
    char codeForm[10],date[30];
    Customer _Customer;
    int n;
    Book _Book[100];
  
  public:
    void input();
    void output();
  };
  
  void Customer::input() {
    cout<<"Nhập mã khách hàng: ";
    gets(customerCode);
    fflush(stdin);
    cout<<"Nhập tên khách hàng: ";
    gets(customerName);
    fflush(stdin);
    cout<<"Nhập địa chỉ khách hàng: ";
    gets(customerAddress);
    fflush(stdin);
    cout<<"Nhập số điện thoại khách hàng: ";
    cin>>phone;
  }
  
  void Customer::output() {
    cout<<"Mã khách hàng: "<<customerCode;
    cout<<" - Tên khách hàng: "<<customerName<<endl<<endl;
    cout<<"Địa chỉ: "<<customerAddress;
    cout<<" - Số điện thoại: "<<phone<<endl<<endl;
  }
  
  void Book::input() {
    cout<<"Nhập mã sách: ";
    gets(bookCode);
    fflush(stdin);
    cout<<"Nhập tên sách: ";
    gets(bookName);
    fflush(stdin);
    cout<<"Nhập giá sách: ";
    cin>>price;
    cout<<"Nhập số lượng: ";
    cin>>amount;
    cin.ignore();
  }
  
  void Book::output() {
    cout<<setw(5)<<bookCode<<setw(20)<<bookName<<setw(15)<<price<<setw(10)<<setw(10)<<amount;
    cout<<setw(20)<<price*amount<<endl;
  }
  
  void Form::input() {
    cout<<"Nhập mã phiếu: ";
    gets(codeForm);
    fflush(stdin);
    cout<<"Nhập ngày Nhập: ";
    gets(date);
    fflush(stdin);
    _Customer.input();
    cout<<"Nhập số lượng sách: ";
    cin>>n;
    cin.ignore();
    for(int i=0;i<n;i++)
    _Book[i].input();
  }
  
  void Form::output() {
    cout<<"n";
    cout<<"ttPHIẾU XUẤT SÁCHnn";
    cout<<"Mã phiếu: "<<codeForm;
    cout<<" - Ngày nhập: "<<date<<endl;
    _Customer.output();
    cout<<" Mã sách t Tên sách t Giá t Số lượng t Thành tiền";
    for(int i=0;i<n;i++) {
      _Book[i].output();
      cout<<"n";
    }
    int sum=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
    sum=sum+(_Book[i].price * _Book[i].amount);
    cout<<"ttttttTổng thành tiền: "<<sum<<" VNDn";
  }
  
  int main() {
    Form _Form;
    _Form.input();
    _Form.output();
    getch();
    return 0;
  }

  Kết quả

  Sau khi chạy chương trình, bạn có thể nhập các thông tin về mã phiếu, ngày nhập và khách hàng. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập số lượng sách và thông tin của từng cuốn sách.

  Cuối cùng, chương trình sẽ hiển thị toàn bộ thông tin về phiếu xuất sách bao gồm mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, mã sách, tên sách, giá, số lượng và thành tiền. Ngoài ra, chương trình còn tính tổng thành tiền của toàn bộ sách.

  Dưới đây là một ví dụ về kết quả:

  Nhập mã phiếu: p001
  Nhập ngày Nhập: 12/12/2021
  Nhập mã khách hàng: KH01
  Nhập tên khách hàng: Thích Quà Món
  Nhập địa chỉ khách hàng: Biên Hòa, Đồng Nai
  Nhập số điện thoại khách hàng: 2321424
  Nhập số lượng sách: 3
  Nhập mã sách: S001
  Nhập tên sách: Toán 6
  Nhập giá sách: 12000
  Nhập số lượng: 10
  Nhập mã sách: S004
  Nhập tên sách: Toán 7
  Nhập giá sách: 10000
  Nhập số lượng: 60
  Nhập mã sách: S006
  Nhập tên sách: Tiếng Việt 6
  Nhập giá sách: 10000
  Nhập số lượng: 10
  
    PHIẾU XUẤT SÁCH
  
  Mã phiếu: p001 - Ngày nhập: 12/12/2021
  Mã khách hàng: KH01 - Tên khách hàng: Thích Quà Món
  
  Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai - Số điện thoại: 2321424
  
   Mã sách   Tên sách   Giá   Số lượng   Thành tiền
  S001    Toán 6    12000    10     120000
  S004    Toán 7    10000    60     600000
  S006   Tiếng Việt 6  10000    10     100000
  
                  Tổng thành tiền: 820000 VND

  Đó là cách bạn có thể tạo chương trình quản lý sách theo phiếu sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Bạn có thể thực hiện các thao tác nhập và xuất thông tin phiếu một cách dễ dàng và hiệu quả.

  More From Author